Общи условия

Драги клиенти,

Моля, прочетете и се запознайте с настоящите условия за ползване на услугите и информацията предоставяна от е-магазина "Морски аквариум.БГ", достъпван на адрес morskiakvarium.bg:

Използвана ТЕРМИНОЛОГИЯ:

  • Под "КЛИЕНТ" или "ПОТРЕБИTЕЛ" се разбира всеки, който на своя компютър е заредил в Интернет страницата на е-магазина "Морски аквариум.БГ", достъпена от адрес: www.morskiakvarium.bg.
  • Под "ПОРЪЧКА" се разбират избраните стоки, услуги и всички други атрибути, свързани с доставка и заплащане на стоката от клиента.
  • Интернет магазинът е собственост на "Аквариуми и терариуми" ЕООД, наричана за краткост "ТЪРГОВЕЦ". "Аквариуми и терариуми" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Шумен

бул. Симеон Велики №69

ЕИК 201176423, ДДС номер 201176423

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Настоящият документ съдържа общите условия, при които ТЪРГОВЕЦЪТ прeдоставя стоки на КЛИЕНТИТЕ си, посредством е-магазина "Морски аквариум.БГ" достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg. Тези условия обвързват всички потребители.

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТА НА ВАШИТЕ ДАННИ: Морски аквариум.БГ обработва и предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, така и за направена поръчка, се извършва чрез съхранение във файловете на сървъра на е-магазина ​на следните данни:

име и фамилия

e-mail

телефон за връзка

адрес за фактура и доставка

пощенски код

В последствие КЛИЕНТА има възможност да коригира тези данни от своя личен профил.

Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за обслужването на КЛИЕНТА - приемане и изпълнение на поръчки, абонамент за новини, връзка с него в случай на проблем, свързани с поръчката и подобряване на обслужването от Морски аквариум.БГ. 

Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, абонирани за Абонамент за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ/КЛИЕНТСКИЯ профил може да бъде изтрит от системата на Морски аквариум.БГ заедно с прилежащите данни при желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА по всяко време.

ЗА ПОРЪЧКАТА:

1. Продуктите, които се намират в е-магазина Морски аквариум.БГ, достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

2. След финализиране на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила.

3. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката си и с това потвърждение се счита, че е ключен ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ според ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ в смисъл на ЗЗД и според изискванията на ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. Договореният език е български, а плащанията ще бъдат в български лева. 

4. Информация за потвърждаване на покупката КЛИЕНТЪТ получава чрез имейл.

5. След получаване на поръчка се извършва проверка за валидността на данните от регистрацията.

6. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и освобождава ТЪРГОВЕЦЪТ от задължението да извърши доставката.

ЗА ЦЕНИТЕ:

7. Цената на всеки отделен артикул е за 1 брой с включен ДДС, в български лева.

8. При кампания за промоционални цени, в самата оферта се посочва периода, за който са валидни или до изчерпване на количествата.

9. Цената на доставката е за сметка на КЛИЕНТА, освен, ако за съответния артикул е уговорено друго или покупката  е на стойност на или над цена, за която ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да извърши доставката за своя сметка.

10. КЛИЕНТЪТ може да отмени направена поръчка, но не по-късно от времето, уговорено за доставка на съответната стока и преди направената от него покупка да е предадена за доставка на куриерската служба.

11. При отказ, когато поръчката вече е изпратена, той дължи на ТЪРГОВЕЦА стойността на куриерската услуга и в двете посоки.

12. Всеки клиент има право, без да дължи неустойка или посочва причина в 14-дневен срок от получаването на стоката да се откаже от нея и да я върне, като заплати само пощенските разходи.

13. Правото на отказ по чл.12 не се прилага в следните случаи:

13.1 За доставка на живи организми/жива стока, в това число - морски риби, корали, безгръбначни, растения, други водни обитатели и жива храна:

!!! ТЕЗИ СТОКИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАМЯНА!!!

13.2 За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка.

14. КЛИЕНТ може да упражни правото си по чл. 12, когато стоката е във вида, в който е получена, не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката и са приложени всички съпътстващи документи към нея.

15. Когато КЛИЕНТ се откаже от стока, която е получена с безплатна доставка, той дължи разходите по получаването и връщането /и в двете посоки/, освен, когато не са на лице обстоятелства от чл.16.

16. Ако получената стока не отговаря на закупената или е дефектна, след преглед и проверка, КЛИЕНТЪТ има право да получи и ще получи парите си обратно, а също така и направените от него разходи за доставка и връщане максимум в рамките на 30 дни. Това не се отнася за случаи, когато се касае за незначителни различия или лоша преценка на КЛИЕНТА, тъй като поръчката се прави на база снимков материал. КЛИЕНТЪТ не може да оспори съответствието на стоката с договора за продажбата й, когато при сключването на договора /покупката/ е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието  /Чл.109 от Закон за Електронна Търговия/.

17. При несъответствие на потребителска стока с договор за продажба, КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от ПРОДАВАЧА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между ремонт на стоката или замяната й  с нова, освен, ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия /Чл.112, ал.1 от Закон за Електронна Търговия/. Смята се, че даден начин за обезщетение е непропорционален , ако неговото използване налага разходи на ПРОДАВАЧА, които в сравнение с другия начин за обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

17.1. Стойността на стоката, ако нямаше липса на съответствие.

17.2. Значимостта на несъответствието.

17.3.Възможността да се предложи на КЛИЕНТА друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него /Чл.112, ал.2 от Закон за Електронна Търговия/.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявената рекламация /Чл.113, ал.2 от Закон за Електронна Търговия/.

18. КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, ако ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласи да бъде извършена замяна с нова или да се поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията /Чл.114 от Закон за Елекронна Търговия/. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

19.  КЛИЕНТЪТ е длъжен след направена покупка да я потвърди чрез формата за контакт.

20.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, а след регистрация и да купува и поръчва за доставка обявените в е-магазин Морски аквариум.БГ стоки.

21.  КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

22.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които  се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп, чрез изполване на неговия акаунт.

23.  КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според договорения начин, както и цената на доставката, ако изрично не е договорено друго.

24.  Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите на е-магазин Морски аквариум.БГ:

24.1 Да не нарушава основните човешки права и свободи, да не накърнява доброто име на другиго, както и да не разпалва расова, етническа или религиозна вражда.

24.2 Да не нарушава чужди имуществени и неимуществени интереси, както и право на интелектуална собственост.

24.3 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави, както и Интернет етиката при използването на предоставените от е-магазин Морски аквариум.БГ услуги.

24.4 Да не използва или разпространява по никакъв начин материали, съдържащи вируси или системи за неоторизиран контрол, целящи да нарушат или затруднят нормалното функциониране на сайта и неговите посетители и клиенти.

25.  КЛИЕНТЪТ има право да върне закупената стока, като не нарушава качеството й и опаковката и я съхранява до връщането й като добър стопанин.

26.  КЛИЕНТЪТ може едностранно да прекрати договорът си с ТЪРГОВЕЦА и да закрие акаунта си при положение, че няма неуредени сметки.

27.  КЛИЕНТЪТ е длъжен да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес. При потвърждаване на покупката се издава фактура. При предварително плащане по фирмена сметка се издава електронна проформа фактура.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

28.  ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но няма задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра е-магазин Морски аквариум.БГ. 

29.  ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява КЛИЕНТЪТ, когато последният нарушава настоящите условия, както и при недействителни данни, едностранно да прекрати договора си с КЛИЕНТА и да му забрани достъпа до е-магазина Морски аквариум.БГ. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването. Горепосочените условия правят направена от КЛИЕНТА заявка/покупка за невалидна и освобождават ТЪРГОВЕЦА от задължението да я изпълни.

30.  ТЪРГОВЕЦЪТ може едностранно да откаже да изпълни заявка на КЛИЕНТА, когато това е невъзможно, поради изчерпани складови наличности, невъзможност за доставка от трета страна, загубена партида или други, независещи от него случайни обстоятелства, като срив в глобалната мрежа, природни бедствия и други подобни. В този случай той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА не по-късно от 30 дни от датата, на която е следвало да извърши доставката. При направено предварително заплащане ТЪРГОВЕЦЪТ връща сумата + законната лихва и разходите, направени от КЛИЕНТА за самият превод.

31.  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за сертификати, етикети и маркировка, предоставена от производителя. Той ги предоставя на КЛИЕНТА във вида, в който ги е получил.

32.  ТЪРГОВЕЦЪТ има право при направа на фиктивни заявки, както и пренатоварване на сайта с цел нелоялна конкуренция или по други причини, както и при неправомерно използване на публикуваните материали, които са собственост е-магазин Морски аквариум.БГ, достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg , да издири извършителя и да потърски своите права по съдебен път.

33.  ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави договорената стока на обявената цена и в срок, освен в случаите, по Чл.28 и 29.

34.  ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да гарантира защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Закона за защита на личните данни. 

35. От съображения за сигурност за защита на личните данни на КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на регистрацията. 

36. ТЪРГОВЕЦЪТ приема и обявява в е-магазин Морски аквариум.БГ, достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://morskiakvarium.bg/poveritelnost

37. Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

38. В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯ е загубил или забравил своите име и парола, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и парола", достъпна на адрес: https://morskiakvarium.bg/index.php?route=account/forgotten

39. ТЪРГОВЕЦЪТ е администратор на използваните лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С това гарантира конфиденциалност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в е-магазин Морски аквариум.БГ, достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg. 

40. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделката. 

41.  ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да спазва ЗЗД, Тъговския закон и в частност Закона за електронната търговия, както и ЗЗП.

42.  ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не прилага нелоялни търговски практики.

41.  ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен при поискване до 7 дни след покупката да прибере обратно продадената стока и да върне сумата на КЛИЕНТА по начин и ред, описани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

ДОСТАВКА:

42. Доставката се извършва с куриерска фирма "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" или "СПИДИ" на посочен от клиента адрес. Необходимо е при потвърждаване на покупката КЛИЕНТЪТ писмено да потвърди и актуалността на адреса или да посочи друг адрес за доставка - офис на "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" или "СПИДИ", адрес на работно място или на друго, удобно за него място, както и да посочи актуален телефонен номер за връзка с куриера.

43. Доставката е за сметка на КУПУВАЧА, освен в случаите, когато е уговорено друго.

44. КЛИЕНТЪТ е длъжен да получи пратката по начин и на място, както самият той е посочил.

45. КЛИЕНТЪТ може да попълни сам товарителницата във виртуалния електронен офис на "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" или "СПИДИ", ако не може или не желае, това ще направи ТЪРГОВЕЦА, след като бъде изпълнен Чл.2.

46. Всеки КЛИЕНТ по свой избор може да поиска прилагането на коя да е от възможните опции за проверка или преглед на стоката преди заплащането й, като заплати на куриерската фирма таксата за тази услуга според тарифния план на "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" или "СПИДИ". Това свое желание той трябва да заяви ПРЕДИ потеглянето на куриерската пратка.

47. Ако КЛИЕНТЪТ пожелае, след прегледа може да върне веднага стоката, като дължи таксата за куриерската услуга за получаването и за връщането на стоката, без да плаща стойността й.

48. Цената на куриерската услуга се изчислява автоматично от електронен калкулатор при покупката.

49. В случаите, когато е договорена доставка за сметка на ТЪРГОВЕЦА, той заплаща стандартна доставка на посочен адрес или офис на "ЕКОН ЕКСПРЕС" или "СПИДИ". Ако КЛИЕНТЪТ желае допълнителни опции, то тяхната стойност е за негова сметка и се добавят към стойността на покупката.

50.  Когато доставката е за сметка на ТЪРГОВЕЦА, а след преглед КУПУВАЧЪТ я откаже, то той дължи разходите по получаването и връщането на стоката.

51.  Заплащането на закупения артикул е с наложен платеж в момента на получаване.

52.  Заплащането може да бъде извършено и на фирмените сметки на търговеците. В този случай е задължително да посочите данни за издаване на фактура, независимо дали сте частно или юридическо лице. Издава ви се електронна проформа фактура, в която фигурира сметката, по която ще се извърши плащането

53.  Предварително заплащане може да се договори в отделни случаи, когато се касае за индивидуална доставка на неналична стока по поръчка, която е по-специфична и е трудно продаваема. Това може да стане  само при предварителна уговорка и със съгласието и на двете страни.

54.  Доставката се извършва от името на "Аквариуми и терариуми" ЕООД, която има договори с куриерска фирма "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" и "СПИДИ".

КОМУНИКАЦИЯ:

55. Връзката КУПУВАЧ-ТЪРГОВЕЦ се осъществява през формата за контакт в сайта. Може да се осъществи и по телефона на посочените номера, но първия начин е за предпочитане, тъй като в този случай всичко се документира и вероятността за недоразумения и грешки е нищожна.

56. Потвърждението на самата покупка става на посочения при регистрацията имейл адрес.

57. Всеки клиент е длъжен при направена покупка да проверява електронната си поща.

58. Купувачът може да се свърже с търговеца преди покупката и да поиска допълнителни данни за артикула, ако не може да направи своя избор от описането и информацията е недостатъчна. Използва се формата за контакт.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ:

59. В случаите, когато се касае за живи организми/жива стока, ТЪРГОВЕЦЪТ Дава гаранция за пристигането на живия организъм ЖИВ при КЛИЕНТА, при едновременното изпълнение на следните условия:

59.1 Пратка с ЖИВА СТОКА трябва да се вземе от офис на ЕКОНТ до 10 часа в деня на доставката!

59.2 При случай на смърт е задължителен снимков материал, удостоверяващ, че живият организъм е бил умрял при транспорта до получаване на доставката!

59.3 Целостта на пакета/найлоновата торба, в който е получен не трябва да бъде нарушена! Снимки на живия организъм извън пакета или в аквариума на КЛИЕНТА не се считат да надлежно доказателство!

59.4 Снимката се изпраща чрез формата за рекламации или e-mail адрес: admin@morskiakvarium.bg до 2 часа след, като е взета поръчката от куриерската фирма!

При всички други ситуации, извън посочените РИСКЪТ Е ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА и ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължения относно рекламация!

60. В случай, че се налага КЛИЕНТА да ползва ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИСТИГАНЕ НА ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ, той има право на избор, как  ТЪРГОВЕЦЪТ да възстанови парите за умрелия организъм. Възможните варианти са следните:

60.1 ТЪРГОВЕЦЪТ да възстанови платените от КЛИЕНТА суми в срок от 10 работни дни от датата на доставката. Или

60.2 ТЪРГОВЕЦЪТ да издаде ваучер за пазаруване за стойност на жертвата. Или

60.3 Ако ТЪРГОВЕЦЪТ разполага с наличност, да изпрати същата стока, като в този случай повторните разходи за доставка са за сметка на КЛИЕНТА.

СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

61. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес:

1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; 

гореща линия: 0700 111 22;

уебсайт: www.kzp.bg

62. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, КЛИЕНТА може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и реда на чл. 181а и следващи от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да откриете в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес: www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

63. ТЪРГОВЕЦЪТ може по всяко време да промени ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

64. При промяна на Общите условия ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да обяви това на видно място в сайта си и да даде достатъчно време на КЛИЕНТИТЕ си да се запознаят с новите условия. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан с тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

65. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези ОБЩИ УСЛОВИЯ на адрес: https://morskiakvarium.bg/terms-conditions, заедно с всички изменения и допълнения към тях. 

66. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ на е-магазин Морски аквариум.БГ. 

67. Регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА в е-магазин Морски аквариум.БГ, достъпван на адрес: www.morskiakvarium.bg означава, че той е запознат и се е съгласил с всички клаузи по този договор.

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

68. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, база данни и софтуер, които са собственост на Морски аквариум.БГ и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуалната собственост.

69. Възпроизвеждане на съдържанието на уебсайта и/или, който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само с писменото съгласие на Морски аквариум.БГ или на неговите праводатели. 

70. Използването на услугите и на уебсайта не предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

екипа на Морски аквариум.БГ